Gebruiksvoorwaarden

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van Dutchento en deze site gebruikt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande. Dutchento behoudt zich het recht voor om een gebruiker het gebruikmaken van de diensten van Dutchento te weigeren of te ontnemen.Dutchento besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website van Dutchento, als de aan deze website gerelateerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

Dutchento aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Dutchento aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de Dutchento website. Dutchento geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

De door Dutchento verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door Dutchento gehanteerde privacycode verwerkt en behandeld; zie onze Privacyverklaring. Dutchento wijst de gebruiker erop, dat bij verwijzing naar een andere website dan de Dutchento website geen persoonsgegevens van de gebruiker door Dutchento worden geregistreerd. Wel is het mogelijk dat het bedrijf, naar wiens site de gebruiker is verwezen, persoonsgegevens registreert. Wij raden de gebruiker aan, eerst kennis te nemen van de privacy code van dit bedrijf alvorens zijn persoonsgegevens prijs te geven.

Dutchento spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Dutchento aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voorzover Dutchento beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Dutchento deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De Dutchento website, alsmede de websites naar welke middels de Dutchento website wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Dutchento

Sinds 2009 wordt Meet Magento NL georganiseed door Dutchento, de Nederlandse community organisatie gericht op het helpen van nieuwe en bestaande Magento webwinkeliers en ontwikkelaars.
© Copyright Dutchento, alle rechten voorbehouden.
Delen van deze site zijn (met toestemming) overgenomen van Magento en vertaald.